INFORMACIJE

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit (ZI). Na ZI kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem ZI se kandidati lahko zaposlijo, lahko pa, če je to možno, nadaljujejo izobraževanje po vertikali (PTI).

POGOJI

  1. Uspešno zaključen 3. letnik programa trgovec (spričevalo je dokazilo, ki ga je potrebno predložiti oz. ob prijavi oddate kopijo spričevala 3. letnika).
  2. Kandidati, ki se izobražujejo ob delu oz. opravljajo prekvalifikacijo, morajo predložiti poleg spričevala o zaključnem izpitu prejšnje šole tudi spričevalo o zaključenem programu prekvalifikacije, vključno z dokazilom o opravljeni delovni praksi.
  3. Poravnane vse obveznosti: dijaki imajo urejene vse obveznosti do šolske knjižnice in ostale obveznosti v razredu; ostali kandidati pa morajo predložiti tudi potrdilo o plačilu izpita.

Prijaviti se je možno tudi k posamezni izpitni enoti na ZI – torej vsako od izpitnih enot je možno opravljati v različnem izpitnem roku. Zaključni izpit pa je uspešno opravljen, ko kandidat uspešno opravi vse izpitne enote.

Kandidat, ki je imel slovenščino v zaključnem letniku ocenjeno z odlično, je oproščen opravljanja tega izpita.

Splošni učni uspeh na ZI je izražen v točkah (izračuna se aritmetična sredina ocen, ki jih je kandidat dosegel na izpitih, kar se zaokroži na eno decimalko).

Katja Bogovič (tajnica šolske komisije za zaključni izpit)
kabinet TUJ 2
telefon: 07 49 92 571
e-mail: katja.bogovic@sicbrezice.si
tajništvo šole, telefon: 07 49 92 550